Privacyverklaring en -beleid AVG

Logo en gegevens praktijk en behandelaar, lid NVA – lid KAB

 

 

Privacyverklaring 

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

 

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

 

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

 

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

 

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

 

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

 

 

Voor de details van ons Privacybeleid:

 • zie bijgevoegd document privacybeleid
 • of klik hier   [link bij gebruik op website]

 

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid

 

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn. (vink aan wat van toepassing is en vul ontbrekende gegevens in/aan)

 

 

(contact-) Gegevens Zorgverlener:

 

 

 

 

 

 

 

 • verantwoordelijk voor gegevensbescherming

 

(contact-) Gegevens Functionaris Gegevensbescherming (indien van toepassing):

 

 

 

 

 

 • verantwoordelijk voor gegevensbescherming
Doel gegevensvastlegging

 

 

 • (para-)medische behandeling
 • behandeling………………………….
 • verwijzing
 • administratie, maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
 • verzenden nieuwsbrief
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)
 • anders nl.

 

Wij noteren in uw dossier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • zorgverzekeringsnummer
 • bankrekening t.b.v. incasso

 

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • medische gegevens
 • zaken m.b.t. seksualiteit
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
 • contactgegevens van de huisarts

 

Bij minderjarigen < 16 jaar

 

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van beide ouders

 

Bewaartermijn dossier

 

 

 • 20 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek
 • ……

 

 

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

 

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

 

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd  hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

 

 

 • uw naam, adres, woonplaats
 • uw klantnummer en/of geboortedatum
 • mogelijk BSN
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • prestatiecode, bijvoorbeeld
  24104 acupunctuur
 • de kosten van het consult

 

Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
 • Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

 

*  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
(zie bovenaan dit schema)

 

 

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

 

 

 

 

 • Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Met betrekking tot contact per email
 • niet van toepassing
 • gebruik beveiligd systeem

 

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

 

 • niet van toepassing
 • gebruik beveiligd systeem

 

Met betrekking tot online afspraken maken

 

 • niet van toepassing
 • gebruik beveiligd systeem

 

 

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

 

 

 • Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
 • Ons cookiebeleid is te vinden op de website.
 • Niet van toepassing
 • ….

 

Digitale Nieuwsbrief

 

 

 • Uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen digitale Nieuwsbrief
 • Nieuwsbrief bevat Opt-out mogelijkheid
 • Niet van toepassing

 

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen
 • Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)

 

 • Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

 

 

Meldplicht datalekken

 

 • Wij beschikken over een protocol datalekken.

 

 

 

 
 

 

 
Overig

 

 
Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

 

 

Disclaimer NVA

 

De AVG is een uitgebreide en gecompliceerde wetstekst. Deze voorbeeld Privacy verklaring AVG is gebaseerd op diverse bronnen, w.o. de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens en die van de Kamer van Koophandel. Wij kunnen niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website www.acupunctuur.nl is dan ook bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van uw privacy policy. Het kan niet worden opgevat als een concreet juridisch advies. Leidend blijft de officiële wettekst AVG.

 

2023 Auteursrecht NVA – het is uitsluitend NVA-leden toegestaan dit document te gebruiken voor eigen praktijk.

 

 

Voel je welkom

En plan vandaag nog je afspraak

Contact gegevens

Gezondheidscentrum de Meierij
Borchmolendijk 1
Sint- Oedenrode

Openings tijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Gesloten

19:00 - 22:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00